Vedtægter

Vedtægter for Country Connection Linedance Club Odense
§ 1. Hjemsted: Country Connection linedance har hjemsted i Odense
§ 2. Formål: Country Connection har til formål, at udbrede kendskab til Linedance og Country musik på Fyn og skabe et godt fællesskab i Foreningen.
§ 3. Arrangementer: Alle arrangementer skal dækkes økonomisk alene ved entreindtægter.
§ 4. Medlemskontingent og Kursusbetaling: Prisen fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Kontingent betales halvårligt.
§ 5. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter Formand og 2 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år Suppleanter vælges hvert år Der vælges 1 revisorer hvert år
§ 6. Valgbarhed: Alle som har betalt kontingent og været medlem 3 mdr. Der kan Ikke stemmes ved fuldmagt
§ 7. Generalforsamlingen: Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar måned Dagsorden skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmeudvalg.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af gebyrer og kursuspris.
  7. Valg af formand/kasserer
  8. Valg af medlem til bestyrelsen
  9. Valg af revisorer
  10. Evt. (under dette pkt. kan der ikke træffes beslutninger)
§ 8. Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag i foreningens øvelokale og sker 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i Hænde senest en uge før.
§ 9. Tegningsret: Foreningen tegnes udadtil af foreningens formand og kasserer
§ 10. Medlemskab: Alle country & linedance interesserede og som vil medvirke til opfyldelse af foreningens formål kan optages som medlem.
§ 11. Ekstraordinær Generalforsamling: Der kan kun indkaldes til ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af Bestyrelsen eller ½ af medlemmerne ønsker det og det sker skriftligt til Bestyrelsen
§ 12. Eksklusion: Et medlem kan ekskluderes hvis medlemmet skader foreningens virke Og ikke opfylder foreningens formål – dog først efter bestyrelsen Forgæves har forsøgt at kalde medlemmet til orden og har givet en Skriftlig advarsel. Et ekskluderet medlem kan få sin sag forelagt for førstkommende Generalforsamling
§ 13. Foreningens navn: Navnet Country Connection tilhører stifterne af country & Linedance foreningen Bent Mortensen & Britta Rasmussen
§ 14. Hvem hæfter for foreningen: Foreningen hæfter med sin formue for sine forpligtelser. Intet medlem har nogen forpligtelse overfor foreningen udover at betale Kontingent
§ 15. Vedtægtsændringer: Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske hvis et flertal af de Fremmødte stemmer for ændringer.
§ 16. Regnskab: Regnskabsåret følger kalenderåret.
§ 17. Foreningens ophør: Ved foreningens ophør tilfalder evt. aktiver andet folkeoplysende arbejde i Odense Kommune.
 

Således vedtaget: Odense d. 16. januar 2015.